Tłumacz Przysięgły Języka Rosyjskiego Toruń
  • Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Toruń - pl
  • Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Toruń - ru
Menu

FAQ

Co to jest tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe)?

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) – to tłumaczenie wykonane według zasad określonych w kodeksie tłumacza przysięgłego przez osobę do tego uprawnioną – tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości posiadającego odpowiednie zaświadczenie i numer rejestracyjny (mój numer – TP/2734/05).

Tłumaczenie przysięgłe ma zawsze postać papierową, pod tekstem tłumaczenia umieszczona jest formuła uwierzytelnienia, jest spięte/zszyte i opatrzone okrągłą pieczęcią tłumacza z podaniem języka, do tłumaczeń z którego jest uprawniony i wyżej wymienionego numeru rejestracyjnego.

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane zarówno z oryginału jak też kopii dokumentu, co odnotowuje się w opisie i w formule uwierzytelnienia. Na życzenie klienta kopia może być dołączona do tłumaczenia.

Każde tłumaczenie przysięgłe jest rejestrowane w repertorium tłumacza przysięgłego.

Co to jest tłumaczenie nieuwierzytelnione?

Tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe) – to tłumaczenie z oryginału jak też kopii dokumentu, sformatowane najczęściej podobnie jak dostarczony dokument. Na życzenie klienta może być opatrzone podpisem i pieczęcią imienną tłumacza. Może być zapisane na nośniku danych lub przesłane do klienta pocztą elektroniczną.

Jakie są zasady tłumaczenia nazw własnych?

Przy tłumaczeniu tekstów z języków posługujących się alfabetem niełacińskim imiona i nazwiska powinny być transkrybowane fonetycznie zgod­nie z zasadami wymowy i pisowni języka docelowego.

Przy tłumaczeniu na język polski nazwisk zapisywanych w alfabecie rosyjskim zaleca się stosować zasady transliteracji ujęte w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku, nr 102, poz. 855).

W wyniku tłumaczenia zapis imienia i nazwiska będzie różnił się od zapisu w innych dokumentach (np. w paszporcie), gdzie obowiązują zasady transkrypcji angielskiej – dobrej dla Anglików, bo uwzględniają ich sposób odczytywania wyrazów. Polacy odczytują je w inny sposób, dlatego też system angielski jest dla nas nieprzydatny.

Ażeby rozwiązać problem, ułatwić załatwianie formalności w Polsce, stosuję zasadę, że w tłumaczeniach podaję obie wersje – wynikającą z polskiej normy językowej oraz wynikającą z transliteracji w paszporcie, wpisuję odpowiednią uwagę tłumacza, powołując się na dokument, potwierdzający taki zapis (paszport, kartę pobytu, itp.).

Jak odszukać metryki archiwalne?

Metryki archiwalne do lat 20-tych XX wieku były przechowywane przez administratorów parafii odpowiednich wyznań. Aktualnie znajdują się one w oddziałach Archiwum Państwowego, właściwych dla odpowiedniego terenu. Część dokumentów została opracowana dla celów genealogicznych. Niektóre zasoby są również dostępne w sieci, np. na stronie http://lubgens.eu/portal.php lub http://genealodzy.pl.

Jak zamówić tłumaczenie?

Tłumaczenie można zlecić osobiście, przynosząc dokumenty do biura lub drogą elektroniczną – przesyłając pocztą internetową pliki w odpowiednich formatach (.doc, .docx, .xls, .pdf, .jpg, itp.).

Po przesłaniu dokumentów Zleceniodawca otrzyma informację dotyczącą wyceny, proponowanego terminu wykonania i może potwierdzić lub anulować zlecenie.

Jakie są formy płatności?

- opłata gotówką w biurze,

- przelew na wskazane konto bankowe.